Oddílové a členské příspěvky členů SK Vrané nad Vltavou          

 1. Oddílové a členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti k SK a oddílu a jsou nedílnou součástí finančních příjmů
 2. Oddílové a členské příspěvky jsou součástí rozpočtu oddílu a celého SK
 3. Možnosti využití finančních prostředků z oddílových a členských příspěvků rozhoduje výbor SK
 4. Výbor SK je oprávněn stanovit jednotný postup (metodiku) placení oddílových a členských příspěvků a jejich evidenci tak, aby byla umožněna jejich pravidelná i namátková kontrola

 

Oddílové příspěvky

 1. Výbor SK stanovil výši oddílových příspěvků na celý běžný rok s účinností od 1.1.2017 ve výši 1.600,- Kč
 2. Každý člen oddílu kopané je povinen zaplatit oddílový příspěvek na celý běžný rok vždy do 31. března běžného roku. Mládežnické kategorie mohou platit příspěvky ve dvou splátkách na příslušnou sezónu, splatnost pro jaro je do 31.března, splatnost pro podzim je 31. září běžného roku
 3. Příspěvky je možno zaslat na účet (č.ú. 385 401 349/0800) nebo odevzdat trenérům a vedoucím mužstev. Evidenci o oddílových příspěvcích zajišťují trenéři a vedoucí mužstev. Hospodář SK následně vede přehled stavu evidence placení oddílových příspěvků podle jednotlivých mužstev ve spolupráci s tajemníkem
 4. Trenéři a vedoucí mužstev jsou povinni průběžně předávat jmenný seznam o výši vybraných příspěvků a vybrané částky hospodáři SK. Stav vybraných příspěvků a seznam dlužníků je publikován na webových stránkách www.sk-vrane.cz
 5. Pokud člen oddílu nezaplatí členské oddílové příspěvky řádně a včas, má výbor SK právo mu zastavit účast na sportovní aktivitě oddílu a na využívání výhod plynoucích z jeho členství v oddílu

 

Členské příspěvky

 1. Výbor SK stanovil výši členských příspěvků na celý běžný rok s účinností od 1.1. 2006 ve výši 100,- Kč. Členské příspěvky hráčů jsou již zahrnuty v oddílových příspěvcích
 2. Tuto částku je povinen zaplatit každý člen SK na celý běžný rok vždy do 31.března běžného roku, při nezaplacení s rizikem vyškrtnutí. Příspěvky je možno zaslat na účet (č.ú. 385 401 349/0800) nebo zaplatit hospodáři SK případně jinému členu výkonného výboru
 3. Pokud člen oddílu nezaplatí členské příspěvky, může mu být pozastaveno nebo zrušeno členství. Zrušení členství musí předcházet písemné upozornění ze strany výboru oddílu nebo SK, s určením přiměřené náhradní lhůty (30 dní) k doplacení členského a oddílového příspěvku. Pokud takto určená náhradní lhůta marně projde, je výbor oddílu nebo SK oprávněn provést zrušení členství, čemž písemně zpraví člena, který tímto pozbyl všech svých práv, nároky tím nejsou dotčeny
 4. Evidenci o členských příspěvcích zajišťuje hospodář SK ve spolupráci s tajemníkem SK

Odsouhlaseno Valnou hromadou SK dne 15. března 2017